Meniu
Cos de cumparaturi

Vizita in locatia noastra se realizeaza obligatoriu doar pe baza de programare online. Pentru programare: click aici

Termeni & Conditii

Inainte de procesarea comenzii dvs, recomandam sa luati la cunostinta si detaliile despre:

  1. Informatii de livrare
  2. Procedura de retur/schimb 
  3. Protectia datelor 


TERMENI SI CONDITII


www.brillante.ro apartine SC SERAR FASHION SRL avand ca date de identificare la Registrul Comertului J10/239/2012 , si CUI 29984540, cu sediul loc. Buzau, str. Episcopiei, bl. A8, ap. 25, jud Buzau, tel. 0724240410, si avand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal cu Număr Registrul General: 4838 din data: 11/03/2023Conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. 4, (Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă):(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;

c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;

e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1);

i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;

j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;

l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;

m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;

o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;

s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.


(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit. h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(3) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid altfel în mod explicit.

(4) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.

(5) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

(6) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare.

(7) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI ÎN CADRUL RETRAGERII (conform OUG 34/2014, Art. 14)

(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract.. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere.

(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor

(5)  Consumatorul nu poate schimba sau returna  produsele facute la comanda si/sau modificate la solicitarea acestuia , produsele cu urme mecanice, urme de fond ten/ruj sau mirosuri.

(6)   Pentru rochiile de mireasa facute la comanda, in momentul returului, contravaloarea avansului nu se ramburseaza.

Plata produselor și  a costurilor aferente transportului (acolo unde este cazul), se face prin una dintre opțiunile indicate în formularul de comandă.

Modalități de plată acceptate de magazin: Plată Ramburs , Paypal , Transfer Bancar .

Detaliile privind contul dumneavoastră bancar ca și alte informații personale furnizate, nu vor fi utilizate de către brillante.ro  în alte scopuri, cu excepția cazurilor de rambursare a plăților sau pentru raportarea cazurilor de fraudă la poliție. MODIFICĂRI ȘI ACTUALIZĂRI

Termenii și Condițiile pot fi modificate din timp în timp, datorită noilor legi și regulamente, sau din alte motive.

Termenii și Condițiile noi intră în vigoare de la data publicării pe www.brillante.ro. 

Nu suntem răspunzători de folosirea și interpretarea eronată a informațiilor de pe  site.

În cazul în care doriți raportarea încălcării drepturilor de autor, o puteți face la adresa de e-mail : office@brillante.ro

În cazul unor eventuale conflicte între "brillante.ro" și utilizator, se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabila - contactând reprezentatul nostru pentru conciliere amiabilă, iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, pe teritoriul României, în conformitate cu legile  în vigoare.TERMENI SI CONDITII DE CUMPARARE SI UTILIZARE A SITE-ului:  www.brillante.ro


A. DATE INFORMATIVE

Pe baza acestui document se stabilesc termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web https://brillante.ro/ şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestui site web.

Inainte de a utilizarea site-ul si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia,cat si la punctul de lucru,  vă rugăm să citiţi termenii, politica noastră privind modulele cookie şi politica noastră de confidenţialitate . Prin accesarea https://brillante.ro/  și utilizarea acestui site și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți in mod expres caracterul obligatoriu al termenilor şi al politicilor privind protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești termeni, precum și politicile privind protecția datelor.

Contractul poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest sens, prin bifarea casutei  : "Am citit şi sunt de acord cu Termeni & Conditii".

Termenele prevăzute în prezenta sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice.

 Pe site nu  se regasesc postate, catre vanzare produse second-hand , in schimb produsele ce fac parte , pe site , din albumul  " Rochii in stoc" pot fi probate si vandute  in cadrul punctului de proba din Buzau, strada Transilvaniei, nr. 425 bis, conform termenilor si conditiilor expuse la fata locului.B. INFORMATII INDENTIFICARE 

 Site-ul "www.brillante.ro"  este proprietate SERAR FASHION SRL,  societate comerciala legal infiintata conform legilor romane, cu sediul in Buzau, Str. Episcopiei, bl.A8, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10/239/2012, CUI 29984540 , tel. 0724240410 , adresa de e-mail office@brillante.ro

 

C. UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

Prin utilizarea acestui site web şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul acestuia, vă obligaţi:

Să folosiţi acest site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua comenzi legitime.

Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm comanda .

Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. În egală măsură, consimţiţi să folosim aceste informaţii pentru a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

SERAR FASHION SRL  isi rezerva dreptul de a trimite newsletter tuturor celor care au plasat comenzi online si au acceptat "termenii si conditiile".

 

D.  ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Informaţiile prevăzute în Termeni şi datele cuprinse în acest site web nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitaţie la ofertă. Nu va exista niciun contract între dumneavoastră şi noi în legătură cu niciun produs până în momentul în care comanda dumneavoastră este acceptată în mod expres de către noi.

Pentru a plasa o comandă, trebuie să urmaţi procedura online de cumpărare. După aceea, veţi primi un e-mail de la noi prin care se confirmă primirea comenzii dumneavoastră. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă că o comandă a fost acceptată, deoarece comanda dumneavoastră constituie o ofertă pe care ne-o faceţi cu privire la cumpărarea unuia sau a mai multor produse de la noi. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi, iar noi vom confirma acceptarea trimiţându-vă un e-mail de confirmare  : "Comanda data in lucru ".

Contractul dintre noi privind cumpărarea unui produs  se încheie numai atunci când vă trimitem mail-ul de confirmare : "Comanda data in lucru ".

 

E. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

Produsele comercializate de Brillante.ro sunt produse noi, ambalate de Brillante.ro si care sunt livrate cu factura fiscala, conform legislatiei in vigoare, in limita stocului disponibil. Din acest motiv, ne rezervam dreptul sa nu operam si sa nu livram comenzile pentru produsele care nu se mai gasesc in oferta prezentata.

Imaginile publicate pe site reprezinta fotografii ale produselor reale si au rolul de exemplificare. Imaginile nu pot reda toate caracteristicile articolului real, din acest motiv produsele livrate pot diferi de imaginile existente pe site (mici diferente privitoare la culoare sau aspect, in functie de conformatia fiecarei cliente). De asemenea, pot interveni diferente de 2-3 cm in masurile articolelor prezentate pe site. 

In limita legislatiei in vigoare, ne exoneram de orice responsabilitate in ceea ce priveste informatia, corectitudinea descrierilor, actualizarea continutului referitor la produse de pe site precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop.

Produsele noatre sunt impartite pe site-ul web in doua categorii :  produse disponibile cu livrare rapida si produse disponibile pe baza de comanda. 

Daca produsul face parte din categoria produselor confectionate pe comanda,  clientul va fi informat telefonic sau pe mail, ulterior plasarii comenzii online, daca produsul se poate confectiona la comanda, precum si de timpul necesar pentru acest lucru.  În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare de calitate şi valoare egale sau superioare, pe care le puteţi comanda. Dacă nu doriţi să comandaţi aceste produse înlocuitoare și dacă am primit deja plata aferentă produselor comandate, vă vom rambursa integral orice sume de bani pe care le-aţi plătit.

In cazul in care produsul comandat nu este in stoc, insa se poate confectiona intre 20-40 zile lucratoare, percepem avans intre 20%-50% din valoarea totala, iar la livrare se achita diferenta.  Pentru comenzile la care se solicita proba in punctul nostru,  plata se face la prima proba, in numerar.

Daca in termen de 2 zile calendaristice clientul nu-si da acceptul asupra confectionarii produsului in baza comenzii, comanda se anuleaza, iar daca in termen de 15 zile calendaristice acesta nu raspunde pentru confirmarea livrarii coletului prin curier, acesta pierde avansul.

Daca clientul isi exprima acordul cu privire la renuntarea/ anularea comenzii, indiferent de motivele invocate, acesta pierde contravaloarea avansului platit la lansarea comenzii

Clientele care se incadreaza la o masura mai mare de XL trebuie sa plateasca suplimentar pana la masura 4XL inclusiv 150 RON si 300 RON peste masura 5XL inclusiv (costul este justificat de folosirea de material suplimentar ), in functie de marimile existente la fiecare model.

Toate notificarile se transmit in format scriptic si au valabilitatea de maxim 48 ore - daca clienta nu raspunde unei solicitari , se considera  raspuns afirmativ  pentru procesarea  deciziei referitoare la comanda in curs.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe site web în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe acest site web. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi  sau anularea unei comenzi după trimiterea mesajului de confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment.

 

F. TRANSFERUL RISCULUI ŞI AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierdere și deteriorare) vă vor reveni dumneavoastră din momentul livrării, atunci când dumneavoastră intraţi sau când o parte terţă desemnată de către dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor.

Dreptul de proprietate asupra produselor vi se va transfera dumneavoastră numai după ce primim plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare, sau la livrare, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară. Dreptul legal de proprietate asupra produselor ne va reveni imediat nouă dacă vă rambursăm orice astfel de plată.

 

G. PRET

Preţul fiecărui produs va fi cel menţionat periodic pe site-ul nostru web, cu excepţia cazului în care există o eroare evidentă. Dacă descoperim o eroare de preţ la oricare produs(e) din comanda dumneavoastră, vă vom informa cât mai curând cu putinţă şi vă vom oferi opţiunea de a reconfirma comanda la preţul corect sau de a o anula. Dacă nu vă putem contacta, din motive neimputabile nouă, comanda va considerată anulată şi, dacă aţi plătit deja produsul (produsele), vă vom rambursa întreaga sumă plătită.

Nu avem nicio obligaţie de a vinde vreun produs la un preţ inferior incorect (chiar şi în situația în care ați primit din partea noastră Confirmarea de expediere), dacă eroarea de preţ este evidentă, inconfundabilă şi ar fi putut fi identificată în mod rezonabil de dumneavoastră ca fiind o eroare.

Preţurile afişate pe site-ul nostru web includ TVA, iar costurile de livrare sunt gratuite prin firma de curierat DPD Courier.

Preţurile pot fi revizuite în orice moment, însă (cu excepţiile menţionate mai sus), nicio schimbare potenţială nu va afecta vreo comandă a dumneavoastră pentru care, anterior modificării prețurilor, a fost trimisă deja o confirmare a comenzii.

După ce aţi selectat toate produsele pe care doriţi să le cumpăraţi prin adăugarea lor în coşul dumneavoastră, următorul pas este să parcurgeţi procesul de finalizare a comenzii şi să efectuaţi plata. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmaţi paşii din procesul de cumpărare, completând sau verificând informaţiile solicitate la fiecare pas. Mai mult decât atât, pe toată durata procesului de cumpărare, înainte de a efectua plata, puteţi modifica datele comenzii dumneavoastră.Dacă sunteţi un utilizator înregistrat, va fi disponibil un istoric al tuturor comenzilor plasate de dumneavoastră, în secţiunea „Contul meu”.

ROCHIILE VANDUTE LA PRET PROMOTIONAL NU SE POT RETURNA .

 Comenzile livrate pe teritoriul Romania :

Efectuare plati se poate face prin transfer bancar, in baza facturii primite pe mail. Puteti plati si ramburs agentului de livrare al firmei de curierat DPD Courier in momentul in care primiti coletul la adresa trecuta in comanda plasata.

Comenzile livrate in afara tarii :

Efectuarea platii pentru comenzile ce se doreste ca livrarea sa se faca in afara tarii , se face 100% in avans , incluzand contul total al rochiei si taxele de transport , comisioane vamale ( acolo unde tara destinatara nu face parte din UE).


COSTURI SUPLIMENTARE, pentru modificari solicitate de clienta :
VOAL SCURT DANTELA 200 RON
CORSET TAFTA ADAUGAT LA ROCHIE200 RON
MANECI SCURTE 150 RON
MANECI LUNGI300 RON
TAXA PRIORITIZARE COMANDA100 RON
CORDON CU APLICATII150 RON 
PAPION50 RON
MODIFICARE TIPAR 200 RON
TIPAR NOU 600 RON 
TIPAR ROCHIE COPIL150 RON

*Costurile suplimentare facturate pentru a modifica o rochie, nu se ramburseaza in cazul rochiilor acceptate retur.H. NOTIFICĂRI

Toate notificările  se fac prin intermediul formularului nostru de contact sau email catre office@brillante.ro.

Notificarea va fi considerată primită şi comunicată în mod corespunzător în 24 de ore de la trimiterea unui e-mail . 

 

I. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI

Aceşti termeni şi orice document la care se face trimitere în mod expres, constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre dumneavoastră şi noi.

Atât noi, cât şi dumneavoastră, declarăm că, prin încheierea prezentului Contract, nici dumneavoastră şi nici noi nu ne-am bazat pe nicio declaraţie, pe niciun angajament sau pe nicio promisiune făcută de cealaltă parte sau implicită în orice s-a spus sau s-a scris în timpul negocierilor dintre dumneavoastră şi noi înainte de încheierea Contractului prezent, cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres în aceşti termeni.

Nici dumneavoastră şi nici noi nu avem dreptul de a apela la căi de atac în cazul oricărei declaraţii neadevărate făcute verbal sau în scris de cealaltă parte, înainte de data încheierii vreunui Contract (cu excepţia situaţiei în care o asemenea declaraţie neadevărată a fost făcută în mod fraudulos), iar cealaltă parte are dreptul la o cale de atac doar în cazul încălcării contractului, aşa cum se prevede în aceşti termeni.

 

J. CONDITII DE GARANTIE

Conditiile de garantie sunt asigurate in conformitate cu Ordonanţa Guvernului 449/2003.

Clientul are obligatia sa manipuleze produsul in conformitate cu recomandarile si prescriptiile prin etichetare date de SERAR FASHION SRL. Orice incalcare a acestora duce la anularea garantiei.

In momentul solicitarii garantiei este necesara prezentarea produsului defect in ambalajul original insotit de urmatoarele documente: copie de pe factura fiscala si etichete. Garanția nu este validă dacă produsul prezintă urme de uzură sau modificări,  daca produsul a fost retusat conform acordului incheiat cu cumparatorul , de comun acord , in momentul achizitiei acestuia.

In cazul nerespectarii acestor prevederi produsele vor fi returnate solicitantului fara a i se solutiona garantia.

Termenul de garantie oferit de Serar FASHION SRL este de 30 zile de la data achizitionarii produsului.

Acest website contine cookies

Continuarea navigarii reprezinta acceptul tau pentru această folosinta, care este menita sa imbunatateasca experienta ta de navigare pe website-ul nostru.

Vezi politica de utillizare cookies: click aici